Úvod

História školy
Štruktúra školy
Kontakty
Fotogaléria
Aktuality
Dokumenty
Rozvrhy

História školy  

     Organizovaná, úplne systematická starostlivosť o telesne chybných sa začala v civilizovanom svete pomerne neskoro. Prvé ústavy sociálnej starostlivosti pre telesne chybných mali ráz azylov. Hlavný dôraz sa kládol predovšetkým na zlepšenie materiálneho položenia tzv. mrzákov. Až neskôr, keď sa začal preventívny boj najmä proti TBC, pohlavným chorobám a alkoholizmu, začala si spoločnosť viac všímať osudy telesne postihnutých.
        Na Slovensku väčšiu pozornosť telesne postihnutým ľuďom začali venovať až v roku 1922. V roku 1930 na Slovensku bolo zaevidovaných 5000 telesne postihnutých detí. Po druhej svetovej vojne stúpol počet zmrzačených detí.
        Dosiaľ existujúce ústavy v Bratislave a v Slávnici nestačili na ich umiestnenie. Preto Povereníctvo sociálnej starostlivosti po dohode s Povereníctvom školstva zriadilo ústav v Humennom, ktorý bol umiestnený v budove bývalej meštianskej školy. Potom Poverníctvo školstva a osvety so súhlasom Ministerstva financií zriadilo systemizačnou listinou 18. augusta 1948 trojtriednu národnú školu pre telesne chybných. Škola bola zriadená pri ústave a daná do prevádzky až v školskom roku 1950/51, kedy boli otvorené dve triedy národnej školy.

       

 

Prví učitelia (Jozef Gross, Július Škabeľ, Ján Demjan, prvý riaditeľ) a prví žiaci

 

     Ústav a ústavná škola boli dané do prevádzky dňa 2.apríla 1951 s počtom chovancov 22. Prvým riaditeľom ústavu a ústavnej školy bol p. Ján Demjan, ktorý mal odbornú spôsobilosť vyučovať na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. Prvým učiteľom na škole bol Jozef Gross. Dňom 1.septembra 1951 došlo k zmene v organizácii školy. Okrem dvoch národných tried bola pri ústave zriadená aj neúplná stredná škola s jednou triedou. Na národnej škole bolo 27 žiakov, na neúplnej strednej škole 14 žiakov. Vyučovalo sa v jednej triede. Škola nemala ani najzákladnejšie učebné pomôcky a iba 10 kníh v učiteľskej a 1 knihu v žiackej knižnici . Počas školského roku 1951/52 škola dostala nové zariadenie pre 3 triedy. Počet žiakov sa postupne zvyšoval.
        Na základe smerníc Povereníctva školstva z 29.6.1953 bola národná a neúplná stredná škola zlúčená v osemročnú strednú školu pre telesne chybných a svoju činnosť začala 1.septembra 1953. Na začiatku školského roka škola mala 4 triedy, 2 triedy pre ročník 1.-5. a 33-mi žiakmi a dve triedy pre roč. 6.-8. s 24-mi žiakmi. V školskom roku 1953/54 boli na tunajšej škole prvé záverečné skúšky, ktorých sa zúčastnili 12 žiaci 8.ročníka. Všetci žiaci prospeli. Dňa 1.9.1959 bola škola premenená na deväťročnú základnú školu a rozšírená o jednu triedu .
        V dňoch 13.-14. júna 1959 školu navštívil ústredný školský inšpektor Povereníctva školstva a kultúry p. Vladimír Predmerský. Dňom 1.7.1963 podľa rozhodnutia Východoslovenského Krajského národného výboru v Košiciach škola prešla do správy Krajského národného výboru aj po stránke riadenia a financovania. V tom čase navštevovalo školu 75 žiakov a na škole vyučovalo 7 učiteľov . K 1.9.1964 sa zvýšil počet žiakov na 107, počet tried na 9 a počet učiteľov na 10. Vo funkcii riaditeľa ústavu a ústavnej školy bol p. Ján Demjan do 1.1.1965, kedy sa ústav dostal do správy Ministerstva sociálnych vecí a škola do správy Ministerstva školstva . Riaditeľom ústavu sa stal bývalý vedúci výchovy p. Jozef Rerko. Pán Demjan ostal riaditeľom základnej deväťročnej školy pre telesne chybných pri ústave.
        Vzhľadom na to, že počet žiadostí o umiestnenie žiakov v ústave sa zvyšoval, škola, ktorá bola v jednej budove s ústavom sa musela presťahovať. Na základe uznesenia Rady Okresného národného výboru v Humennom sa 22.9.1967 škola presťahovala do uvoľnenej budovy Okresného národného výboru na Štúrovej ulici. Škola zápasí o vhodné priestorové podmienky dodnes. Nemáme možnosť sa rozširovať. V druhom polroku roku 1970/71 bol otvorený ústav pre telesne chybných v Košiciach so Základnou deväťročnou školou a nakoľko nemal dostatok detí, podľa rozhodnutia Východoslovenského Krajského národného výboru bolo 14 žiakov premiestnených z tunajšej školy do Košíc. Namiesto týchto žiakov boli prijatí žiaci telesne a mentálne postihnutí. Boli to deti vybrané z Ústavu sociálnej starostlivosti na skúšobnú dobu. Vzhľadom na ťažké postihnutia práca učiteľov bola ťažšia a náročnejšia.
        Veľké zmeny v živote školy nastali po odchode do dôchodku riaditeľa školy p. Jána Demjana 1.marca 1976 - do roku 1991. Zástupcom riaditeľa bol p. Ladislav Závadský. Dňa 28.apríla 1977 bol slávnostne odovzdaný do užívania nový ústav a škola pre telesne chybné a mentálne retardované deti s umiestnením na Podskalke, síce v prekrásnom prostredí, ale ďalej od mesta. V školskom roku 1982/83 bola slávnostne otvorená Osobitná materská škola s počtom detí 7. 1.1.1987. Do funkcie zástupkyne školy bola menovaná PaedDr. Eva Kováčová. V školskom roku 1988/89 na škole už bolo 9 tried Osobitnej školy, spolu 89 žiakov. Roku 1991 sa konali na škole voľby riaditeľa a zástupcu riaditeľa. Za riaditeľku školy bola zvolená Mgr. Katarína Typčuková, za zástupkyňu riaditeľa Mgr. Jarmila Žolnová. Dňa 28.6.1991 odišla do dôchodku p. Anna Lukáčová, ktorá vo svojej funkcii pôsobila takmer 16 rokov.

 


       

Ján DEMJAN

Anna LUKÁČOVÁ

Mgr. Katarína TYPČUKOVÁ

       

     Školský rok 1991/92 slávnostne otvorila nová riaditeľka Mgr. K. Typčuková. 1. septembra 1991 bola pri Osobitnej škole pre telesne postihnutých zriadená trieda Pomocnej školy s počtom žiakov 9. 1.januára 1993 Osobitná škola pre telesne postihnutých získala právnu subjektivitu a taktiež bola zriadená pri Osobitnej škole pre telesne postihnutých. Špeciálnopedagoická poradňa, ktorej vedúcou a jedinou pracovníčkou sa stala v prvej etape zátupkyňa školy Mgr. Jarmila Žolnová. Riaditeľkou Špeciálnopedagogickej poradne pri Osobitnej škole pre telesne postihnutých sa stala riaditeľka Osobitnej školy pre telesne postihnutých Mgr. K. Typčuková.

     V školskom roku 1993/94 školu navštevovalo 90 žiakov, z toho 13 detí Špeciálnu materskú školu. Otvorila sa ešte jedna trieda Špeciálnej materskej školy. Žiaci boli zaradení do 11 tried. V školskom roku 1995/96 bolo na škole 12 tried, z toho dve triedy Špeciálnej materskej školy pri Osobitnej škole pre telesne postihnutých, jedna trieda Prípravného ročníka a jedna trieda Pomocnej školy, 2. ÷ 9.ročník Osobitnej školy pre telesne postihnutých. Na škole bolo spolu 89 žiakov. 17 pedagogických pracovníkov. So súhlasom Krajského úradu odboru školstva a kultúry bola na škole otvorená ďalšia trieda Pomocnej školy pre 1÷ 2.ročník nižšieho stupňa Pomocnej školy.

    Na základe žiadosti Osobitnej školy pre telesne postihnutých bol od 1.1.1997 so súladom Krajského úradu Odboru školstva a kultúry v Prešove prijatý na celý úväzok školský psychológ pre potreby školy a ŠPP.

 

 

     1.9.2000 došlo k zmene názvu školy na Špeciálnu základnú školu pre telesne postihnutých - Humenné - Podskalka. 19.4.2006 došlo k zmene názvu školy na Špeciálna základná škola pre telesne postihnutých Podskalka 158, Ptičie. 1.7.2007 došlo k zmene názvu pre spájanie sa škôl - Špeciálna základná škola s materskou školou pre telesne postihnutých internátna, Komenského 3, Humenné. 1.1. 2008 Spojená škola internátna, prvá veľká zmena na ceste k osamostatneniu sa a k ukončeniu dvojrezortného riadenia školy v priestoroch DSS. V súčasnosti poskytujeme vzdelávací servis pre klientov DSS v Humennom -  Podskalke a DSS v Osadnom. Spolupráca s riaditeľmi týchto dvoch právnych subjektov je na korektnej úrovni v prospech zainteresovaných.

 2.9.2008 dochádza k zmene názvov organizačných zložiek Spojenej školy internátnej, Komenského 3, Humenné:

1. Špeciálna základná škola s materskou školou pre žiakov s telesným postihnutím internátna

2. Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím internátne

3. Praktická škola internátna

4. Špeciálna materská škola


3. 6. 2011 prešli poslednou zmenou aj súčasti Spojenej školy internátnej:

1. Centrum špeciálno pedagogického poradenstva 

2. Školský internát

3. Výdajná školská jedáleň

4. Detašované triedy organizačnej zložky Spojenej školy internátnej - Špeciálnej základnej školy s materskou školou pre žiakov s telesným postihnutím internátnej, Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158

5. Detašované triedy organizačnej zložky Spojenej školy internátnej -  Praktickej školy  internátnej, Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158

6. Detašovaná trieda organizačnej zložky Spojenej školy internátnej - Špeciálnej základnej školy internátnej, Domov sociálnych služieb, Osadné 89, Osadné